Mikhail Chapiro

JERUSALEM
KOTEL
MEA SHEARIM
OLD MAN
PRAYER
SEFER TORAH
SHOFAR
THE HEDER